İç Kontrol

- Muğla Defterdarlığı Birim Yönergesi

"5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. "
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'na (KOS 2.4.2) göre hazırlanan Defterdarlığımız Birimlerine ilişkin Fonksiyonel Teşkilat Şemaları ve Görev Dağılımı Çizelgeleri

- Defterdarlık Görev Çizelgesi

- Defterdarlık Fonksiyonel Teşkilat Şeması

- Muhakemat Müdürlüğü Görev Çizelgesi

- Muhakemat Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması

- Milli Emlak Müdürlüğü Görev Çizelgesi

- Milli Emlak Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması

- Muhasebe Müdürlüğü Görev Çizelgesi

- Muhasebe Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması

- Personel Müdürlüğü Görev Çizelgesi

- Personel Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması

Muğla Defterdarlığı İç Kontrol Kararlılık Beyanı (2018)

- Belge